تمام ملاحظہ کریں

شامل کے گئے حالیہ جائزے

Re: Twilight - Stephenie Meyer

Twilight è il primo libro della saga fantasy-sentimentale che comprende anche New Moon, Eclipse e Breaking Dawn, scritti dalla scrittrice americana Stephnie Mayer.
Isabella Swan, detta Bella, si trasferisce a Forks dal padre Charlie, dove il primo giorno di scuola incontra Edward Cullen. Subito fra i due nasce un'amicizia che poi in seguito si trasformerà in un amore proibito, perché Edward è un vampiro, come lo è il resto della sua famiglia. Qui Bella incontra anche Jacob Black, suo amico da quando lei da piccola passava un paio di settimane in vacanza a Forks dal padre.
Bella a Forks, oltre a farsi amici, si fa anche dei nemici pericolosi, per colpa dell' amore che prova per Edward.
Lo stile della scrittura è scorrevole e adatto a tutti.
Il libro mi è piaciuto moltissimo, è un libro che si legge tutto d'un fiato e desideri continuare per venede come va a finire.

تمام ملاحظہ کریں

فورم میں داخل کی گی آخری پوسٹس

کوئی اشاعت ابھی تک فارم میں نہیں لکھی گی

میری شیلف

میری محفوظ کردہ تلاش

کوئی پبلک تحقیق سیو نہیں ہے