شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× سطح مونوگراف
× قسم c
شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× پڑھنے کا ھدف m

مل گئے 1082 دستاویزات.

[Nino Pizzini
0 0 0

[Nino Pizzini : opere]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Foto di una delle opere di Nino Pezzini.

Foto Varie Circolo di Cultura Popolare Galileo Galilei
0 0 0

Foto Varie Circolo di Cultura Popolare Galileo Galilei

[1965]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Foto della prima conferenza tenuta dal Circolo di Cultura Popolare Galileo Galilei il 29.04.1965 con ospiti Paolo Grassi e Franco Piavoli.

Fotografie relative alla manifestazione dell' 8 ottobre 1967 a Desenzano per la celebrazione del cinquantenario della morte del Gen. Achille Papa
0 0 0

Papa, Achille

Fotografie relative alla manifestazione dell' 8 ottobre 1967 a Desenzano per la celebrazione del cinquantenario della morte del Gen. Achille Papa

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0
[Ritratto di due cacciatori]
0 0 0

[Ritratto di due cacciatori]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto di due cacciatori. Si riconoscono, da sinistra: 1. Francesco Ferliga, 2. Giuseppe Pasini

[Ritratto di Giovanni Savoldi]
0 0 0

[Ritratto di Giovanni Savoldi]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto in interno del sig. Giovanni Savoldi

[Ritratto di donne]
0 0 0

[Ritratto di donne]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Sono riconoscibili, da sinistra: 1. Angela Pasini, 2. Luigina Chiaravalle (in quel periodo era l'ostetrica di Odolo)

[Ritratto della famiglia Guerra]
0 0 0

[Ritratto della famiglia Guerra]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto in esterno della famiglia Guerra. Si riconoscono, da sinistra, prima fila: 1. Arturo Guerra, 2. Battista, 3. Costanza Pasini, 4. Andrea seconda fila: 1. Cecilia, 2. Bianca, 3. Ottorino

[Ritratto della famiglia Ferliga]
0 0 0

[Ritratto della famiglia Ferliga]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto in interno della famiglia Ferliga. Si riconoscono, da sinistra, prima fila: Ernesto, 2. Serafina, 3. Maria, 4. Lino seconda fila: 1. Ernesto detto Burtol Ruchì, 2. Maddalena Zola

[Ritratto di militari]
0 0 0

[Ritratto di militari]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto di tre giovani militari della Prima Guerra Mondiale. Si riconoscono, da sinistra: 1. (nome ignoto) Rizzi, 2. Giovanni Leali, 3. Erminio (cognome ignoto, si presume originario di Gargnano)

[Ritratto di soldati]
0 0 0

[Ritratto di soldati]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto in studio fotografico di due giovani soldati della Prima Guerra Mondiale. Si riconoscono, da sinistra: 1. Giacomo Zinelli, 2. Piero Cominotti

[Ritratto di Piero Cominotti]
0 0 0

[Ritratto di Piero Cominotti]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto in studio fotografico del sig. Piero Cominotti in divisa da alpino

[Ritratto di Giuseppe Mora]
0 0 0

[Ritratto di Giuseppe Mora]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto in studio fotografico del sig. Giuseppe Mora in divisa da alpino

[Ritratto di Giovanni Savoldi]
0 0 0

[Ritratto di Giovanni Savoldi]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto in studio fotografico del sig. Giovanni Savoldi fu Luigi, in divisa da alpino

[Ritratto]
0 0 0

[Ritratto]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto di ignota

[Ritratto di gruppo famigliare]
0 0 0

[Ritratto di gruppo famigliare]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto in interno di gruppo famigliare. Si riconoscono, da sinistra, in alto: 1. Luigi Peroni, 2. Angelo Leali, 3. Arturo Beffa, 4. Marì Leali, 5. ignoto, 6. Zefira Leali sedute: 1. Rina Peroni, 2. Rosina Leali

[Ritratto di gruppo di amici]
0 0 0

[Ritratto di gruppo di amici]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto in esterno di gruppo di amici, effettuato a Roè Volciano. Si riconoscono, da sinistra, in alto: 1. Nicola Pasinetti, 2. Armando Recher, 3. Luciano Sincinelli, 4. Gino Peroni seconda fila: 1. Giacomo Delfaccio, 2. Guglielmo Caini

[Foto ricordo di comitiva in gita]
0 0 0

[Foto ricordo di comitiva in gita]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto di comitiva in gita, verso il colle Sant'Eusebio. Si riconoscono, da sinistra, in alto: 1. ignoto di Brescia, 2. ignota di Brescia, 3. Antonio Cominotti, 4. Clice (o Glice) Moccia, 5. ignota Brescia, 6. ignota di Brescia, 7. Lino Pasini seconda fila, da sinistra: 1. Maria Malini, 2. ignoto di Brescia, 3. ignota di Brescia, 4. ignota di Brescia, 5. ignota di Brescia sdraiato: 1. Sandro Moccia

[Foto-ricordo del gruppo di ciclisti]
0 0 0

[Foto-ricordo del gruppo di ciclisti]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Foto-ricordo dei fratelli Sincinelli, che nel 1905 avevano raggiunto Trieste in bicicletta. I due sono riconoscibili: Settimo Sincinelli, in prima fila, in alto, in quinta posizione da sinistra; Giuseppe Sincinelli, in quarta fila, in primo piano

[Ritratto di giovani in servizio di leva]
0 0 0

[Ritratto di giovani in servizio di leva]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto in esterno di un gruppo di giovani in servizio di leva, durante la Prima Guerra Mondiale. E' riconoscibile, primo a destra in alto: Pasino Pasini

[Ritratto di giovani in servizio di leva]
0 0 0

[Ritratto di giovani in servizio di leva]

 • بکنگ نہیں کر سکتے
 • کل کاپیاں: 1
 • ادھار پر : 0
 • بکنگ: 0

خلاصہ: Ritratto in esterno di giovani in servizio di leva, durante la Prima Guerra Mondiale. E' riconoscibile, terzo da sinistra: Ernesto Ferliga (di Odolo)