BIBLIOTECA DI ROVATO

Zeitplan:

Mon 15 July 09:00 - 12:30
14:00 - 18:00
Tue 16 July 09:00 - 12:30
14:00 - 18:00
Wed 17 July 14:00 - 18:00
Thu 18 July 09:00 - 12:30
14:00 - 18:00
Fri 19 July 09:00 - 12:30
14:00 - 18:00
Sat 20 July 09:00 - 12:30
Sun 21 July Chiusa Nota: Festivo