86400
0 0 0
كتب عصرية

Mazzucchelli, Luca <1979->

86400

نبذة مختصرة: Ogni giorno, allo scoccare della mezzanotte, sul conto corrente della nostra vita vengono depositati 86400 secondi. Fossero 86400 euro, li spenderemmo con grande cura per non sprecarne nemmeno un centesimo. Ma siccome il tempo è gratis, lo usiamo senza rendercene conto per attività che ci allontanano dalla felicità. Vivere una vita di valore significa innanzi tutto investire questi 86400 secondi ogni giorno alla luce di quelli che sono i nostri valori, ovvero i motivi che rendono la vita degna di essere vissuta. Il libro illustra un metodo step by step per scoprire i propri valori guida e comprendere come metterli al centro del proprio progetto di crescita, in modo da accendere la propria intelligenza valoriale e vivere una vita significativa e appagante. Contiene, inoltre, approfondimenti su come usare i valori per migliorare il benessere psicologico, le relazioni interpersonali (sul lavoro, in coppia, con i figli e con gli amici), la gestione dello stress, ma anche la leadership, il public speaking e le abilità di vendita. Conoscere i propri valori e imparare a usarli, infatti, permette di avere una chiara bussola per orientare la propria vita, trovare energie assopite per raggiungere i propri obiettivi, tenere la rotta nei momenti difficoltà e fare esplodere il proprio potenziale di cambiamento.


عنوان ومساهمات: 86400 : trova te stesso e cambia la tua vita con l'intelligenza valoriale / Luca Mazzucchelli

نَشْر: Giunti, 2023

وصف مادي: 294 p. ; 22 cm

EAN: 9791255740124

تاريخ:2023

لغة: Italian (لغة النص، الموسيقى التصويرية، الخ)

بلد: Italy

أسماء: (Publisher ) (Author )

مواضيع:

فصول/أقسام: 158.1 Psicologia applicata. Miglioramento e analisi personale [22]

هناك 6 نسخة, من بينها 4 تحت الإعارة

مكتبة موضع/موقع جَرْد حالة إمكانية الإعارة إعادة الدخول
CARPENEDOLO S 158.1 MAZ OTT EH-42175 تحت الإعارة
BORGOSATOLLO S 158.1 MAZ OTT EC-47020 تحت الإعارة
URAGO D'OGLIO 158.1 MAZ CV-23913 تحت الإعارة
ROCCAFRANCA CURA DI SE' 158.1 MAZ LUC CN-18340 تحت الإعارة
SALO' S 158.1 MAZ OTT QE-52858 تحت الإعارة
VEZZA D'OGLIO S 158.1 MAZ OTT WO-20427 تحت الإعارة 05/07/2024
عرض كل

التعليقات الأخيرة المُدْرَجَة

ليس هناك أي تعليق

رمز للإدماج

نسخ ولصق رمز HTML أدناه على موقع الويب الخاص بك.