Siamo soli nell'universo?
0 0 0

Siamo soli nell'universo?

  • لا يمكن حجزه
  • مجموع النسخ: 3
  • قابلة للإعارة انطلاقا من يوم: 01/09/2020

نبذة مختصرة: Scopriremo mai forme di vita analoghe alla nostra su altri pianeti? La vita sulla Terra come la conosciamo oggi è cominciata con un batterio monocellulare ed è rimasta così, invariata, per miliardi di anni. Come è possibile che quell'organismo così elementare, quel semplice batterio, si sia evoluto nella biodiversità infinitamente complessa e variegata che vediamo attorno a noi? Quale prodigio ha fatto sì che non rimanesse così com'era? E un simile prodigio potrebbe dawero accadere anche in mondi diversi dal nostro? L'astronauta Mae Jemison e l'attore Will Smith, voce narrante della serie One Strange Rock, conducono lo spettatore in un affascinante viaggio alla scoperta dell'origine della vita sul nostro pianeta con un documentario che indaga su uno dei più grandi misteri della storia dell'umanità e che tenta di rispondere ad alcune delle domande che da sempre assillano la scienza.


عنوان ومساهمات: Siamo soli nell'universo?

نَشْر: National Geographic, 2019

وصف مادي: 1 DVD-Video (circa 50 min)

تاريخ:2019

لغة: Italian (لغة النص، الموسيقى التصويرية، الخ), English (لغة النص، الموسيقى التصويرية، الخ)

بلد: Italy

ملاحظة:
  • Contenuti speciali: galleria delle immagini
  • Distribuito con le testate del Gruppo editoriale GEDI

أسماء: (Publisher )

مواضيع:

فصول/أقسام: 576.839 Evoluzione. Origine della vita. Vita extraterrestre (22)

هناك 3 نسخة, من بينها 1 تحت الإعارة

مكتبة موضع/موقع جَرْد حالة إمكانية الإعارة إعادة الدخول
BRENO DVD 576.8 SIA VH-12960 قابلة للإعارة انطلاقا من يوم 01/09/2020
RIVOLTA D' ADDA DVD 576.8 SIA YR-60267 قابلة للإعارة انطلاقا من يوم 01/09/2020
GADESCO PIEVE DELMONA DVD 576.8 SIA XGM-2828 قابلة للإعارة انطلاقا من يوم 01/09/2020
عرض كل

التعليقات الأخيرة المُدْرَجَة

ليس هناك أي تعليق

رمز للإدماج

نسخ ولصق رمز HTML أدناه على موقع الويب الخاص بك.