بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× لغات Italian
× أسماء Angieri, Sabato <1988->
× ناشر Lonely Planet <casa editrice>

وُجِدَت 1 وثائق.

Puglia
0 0 0
كتب عصرية

Angieri, Sabato <1988-> - Bassi, Giacomo <1980-> - Mangili, Matteo <blogger e autore di guide turistiche>

Puglia / Sabato Angieri, Giacomo Bassi, Matteo Mangili

6. ed. italiana

Lonely Planet : EDT, 2019

نبذة مختصرة: Grazie alla mescolanza d'Oriente e Occidente, alle spiagge lambite da un mare turchese, ai borghi candidi e alle città d'arte e cultura, la Puglia seduce i viaggiatori in ogni stagione dell'anno. La guida contiene i consigli degli autori, gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci, i luoghi più famosi e quelli meno noti.