بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× تاريخ 2020
بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× موضوع Belgrado

وُجِدَت 1 وثائق.

Belgrado e la Serbia
0 0 0
كتب عصرية

Pasini, Piero <1980-> - Patrioli, Marco <guida turistica>

Belgrado e la Serbia / edizione scritta da Piero Pasini, Marco Patrioli

EDT : Lonely Planet, 2017

نبذة مختصرة: Fiumi maestosi, città effervescenti dove le culture s'incontrano e si confrontano e un mondo rurale dal fascino cinematografico: la Serbia regala emozioni intense, che si tratti di un trekking o di una notte tra le luci di Belgrado.