بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× مستوى الأفرودات
× أسماء Foto Studio Mirino <Rodengo Saiano>

وُجِدَت 7 وثائق.

[Palazzo Salvi a Saiano]
0 0 0

Foto Studio Mirino <Rodengo Saiano>

[Palazzo Salvi a Saiano] / Foto Studio Mirino

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 2
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Le fotografie mostrano il tardo-settecentesco palazzo Salvi di via Castello n. 38 a Saiano e l'edificio attiguo di pertinenza dello stesso palazzo. Nello specifico le immagini riprendono intervento di manutenzione al tetto di questo edificio

[Giocatore di pallamano a Gussago]
0 0 0

Foto Studio Mirino <Rodengo Saiano>

[Giocatore di pallamano a Gussago] / Foto Studio Mirino

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Fotografia di Giovanni Rolfi, "Bilina", giocatore di pallamano della squadra Primavera di Padergnone. La fotografia è stata scattata durante torneo svoltosi presso lo sferisterio di Gussago

[Via Morta a Saiano]
0 0 0

Foto Studio Mirino <Rodengo Saiano>

[Via Morta a Saiano] / Foto Studio Mirino

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Fotografia della cosiddetta "via Morta" a Saiano, strada chiusa che parte da via San Rocco e finisce alla base del monte Berta

[Osteria La Scaletta]
0 0 0

Foto Studio Mirino <Rodengo Saiano>

[Osteria La Scaletta] / Foto Studio Mirino

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: La fotografia mostra l'Osteria "La Scaletta", non più esistente, in località Bettolino a Rodengo Saiano

[Scuole elementari del Bettolino]
0 0 0

Foto Studio Mirino <Rodengo Saiano>

[Scuole elementari del Bettolino] / Foto Studio Mirino

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 2
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: Fotografie della Scuola elementare rurale della località Bettolino a Rodengo Saiano. L'edificio è tuttora esistente ma dismesso nella sua funzione scolastica

[Strada provinciale per Iseo]
0 0 0

Foto Studio Mirino <Rodengo Saiano>

[Strada provinciale per Iseo] / Foto Studio Mirino

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: La fotografia mostra la strada provinciale per Iseo all'altezza del bar tabaccheria Paderni in zona Bettolino a Rodengo Saiano

[Coscritti alla trattoria Gambero della Bettola di Saiano]
0 0 0

Foto Studio Mirino <Rodengo Saiano>

[Coscritti alla trattoria Gambero della Bettola di Saiano]

 • لا يمكن حجزه
 • مجموع النسخ: 1
 • تحت الإعارة: 0
 • حُجُوزات: 0

نبذة مختصرة: La fotografia ritrae un gruppo di uomini di Rodengo Saiano della classe 1926