مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Super size me
3 1 0

Super size me

Fandango distribuzione, copyr. 2005

نبذة مختصرة: Documentario su un uomo in perfetta forma fisica che per un mese si ciba solamente di prodotti acquistati ai fast food. Al termine dell'esperimento il quadro clinico dell'uomo sara' preoccupante per la rapidita' dei cambiamenti avvenuti al suo fisico.

74 Views, 1

Più efficace di diversi altri documentari e reportage, nella sua estrema (in tutti i sensi) semplicità.

  • «
  • 1
  • »

6821 رسائل في 5559 مناقشات ال 807 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 1 utenti online