مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Super size me
3 1 0

Super size me

Fandango distribuzione, copyr. 2005

نبذة مختصرة: Documentario su un uomo in perfetta forma fisica che per un mese si ciba solamente di prodotti acquistati ai fast food. Al termine dell'esperimento il quadro clinico dell'uomo sara' preoccupante per la rapidita' dei cambiamenti avvenuti al suo fisico.

188 Views, 1

Più efficace di diversi altri documentari e reportage, nella sua estrema (in tutti i sensi) semplicità.

  • «
  • 1
  • »

7052 رسائل في 5760 مناقشات ال 833 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 43 utenti online