مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Una cosa divertente che non farò mai più
4 1 0
Wallace, David Foster <1962-2008>

Una cosa divertente che non farò mai più

Emons audiolibri, 2016

نبذة مختصرة: Il libro è una raccolta di acuti pamphlet ed esilaranti, impietosi reportage sul costume e la cultura americana (e occidentale in genere) di oggi.

477 Views, 1

Letto benissimo dal superlativo Battiston, ho trovato questo testo spassoso e non banale. Merita!

  • «
  • 1
  • »

9851 رسائل في 8147 مناقشات ال 1082 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 3 utenti online