مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Threads
Topic
Delitto in La bemolle - Enrico Gandolfini

ال Francesca Scotti ال 30 May 2023

Rondine, vento, stella - Zhang Ling

ال Giovanna Gorlani ال 29 May 2023

Tram extraurbani a Brescia - Mauro Oliva

ال Francesca Scotti ال 29 May 2023

Minime - Gabriele Berardi

ال Francesca Scotti ال 29 May 2023

Una breve estate lontano dalla polvere - Tita Prestini

ال Silvia Lorenzini ال 9 May 2023

Guida di Brescia per piccoli turisti - Stefania Scaini, Francesca Russo

ال Francesca Scotti ال 29 May 2023

Il gioco dell'anima - Javier Castillo

ال Davide Vezzola ال 25 May 2023

Le affacciate - Caterina Perali

ال Michela Oleotti ال 25 May 2023

Fascisti 70 - Paola Castriota

ال Francesca Scotti ال 25 May 2023

Dark rise - C.S. Pacat

ال Claudio Berardi ال 24 May 2023

Ma questa è un'altra storia - Eros Fiammetti

ال Francesca Scotti ال 20 May 2023

Piccoli suicidi tra amici - Arto Paasilinna

ال Raffaella Maffetti ال 10 January 2014

Profondo come il mare, leggero come il cielo - Gianluca Gotto

ال Giovanna Gorlani ال 19 May 2023

La sibilla - Silvia Ballestra

ال Alice Raffaele ال 19 May 2023

Odio per odio uguale amore - Anna Zarlenga

ال Giada Tonelli ال 19 May 2023

Antonia - Maria Alloisio

ال Francesca Scotti ال 28 March 2023

Lea e il pittore - Eleonora Laffranchi

ال Francesca Scotti ال 18 May 2023

Cinque blues per la banda Monterossi - Alessandro Robecchi

ال Clelia Nodari ال 18 May 2023

To-y / Atsushi Kamijō. 4

ال Claudio Berardi ال 17 May 2023

Uno strano invito - Alessandra Ferrari

ال Giovanna Gorlani ال 19 February 2020

Al di qua del fiume - Alessandra Selmi

ال Giovanna Gorlani ال 16 May 2023

Il fungo alla fine del mondo - Anna Lowenhaupt Tsing

ال Clara Toninelli ال 15 May 2023

Ritorno a Brideshead - Matthew Goode ... [et al.]

ال Janis Fesani ال 14 May 2023

A casa prima di sera - Riley Sager

ال Janis Fesani ال 14 May 2023

Psicologia e tests psicologici - Daniela Tosi

ال Saimon Bari ال 13 May 2023

A scuola di trading - Gianluca Defendi

ال Saimon Bari ال 13 May 2023

Manuale di analisi tecnica - scritto da Renato Di Lorenzo

ال Saimon Bari ال 13 May 2023

L'investitore intelligente - Benjamin Graham

ال Saimon Bari ال 13 May 2023

Il passeggero - Cormac McCarthy

ال Clara Toninelli ال 13 May 2023

Tu, un secolo - Raffaele La Capria

ال مُستخدِم 1044 ال 13 May 2023

9187 رسائل في 7576 مناقشات ال 1023 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 17 utenti online